بزرگترین تولید کننده نقره در ایران

شعبه مرکزی ، اصفهان

نمونه کارهای مشابه